Presentació

Home/Presentació
Presentació 2017-05-22T12:43:12+00:00

La Fundació Lluís Alcanyís és una fundació de caràcter sòcio-sanitari que gestiona la Clínica Odontològica, la Clínica Podològica, la Clínica Optomètrica, la Clínica de Nutrició, Activitat Física i Fisioteràpia CUNAFF i la Clínica de Logopèdia de la Universitat de València i que desenvolupa activitats formatives, assistencials sanitàries relacionades amb el procés formatiu dels estudiants de la Universitat de València, així com investigació relacionada amb la seua àrea d’activitat.

La Fundació esta subjecta a la legislació de la Generalitat Valenciana i sota la protecció d’aquesta (article 1 dels Estatuts de la fundació). La Fundació Lluís Alcanyís està exempta de tota finalitat lucrativa i de guany (article 2 dels Estatuts de la fundació).

La denominació de la Fundació , va dedicada a LLuis Alcanyis, que fou un poeta i metge valencià nascut a Xàtiva al voltant del 1440. (De família jueva conversa, ocupa la primera càtedra de medicina a la recent creada Universitat de València. De la seua activitat literària no n´ha quedat gairebé res; per exemple, “Regiment preservatiu e curatiu de la pestilencia, compost per mestre Luis Alcanys mestre en medecina“, una sèrie d’indicacions per a prevenir i guarir la pesta. La Inquisició instaurada pels Reis Catòlics pocs anys abans l´acusà de practicar el judaisme a ell i a la seua dona. Moriren els dos cremats en la foguera el 1506.)

A aquest espai web podeu trobar informació sobre els fins i objectius de la fundació, així com de la composició dels seus òrgans de govern.

Finalitat i objectius:
L´objecte de la Fundació és “promoure, coadjuvar i fomentar en l’àmbit principalment de la Comunitat Valenciana, el desenvolupament d’activitats docents teòriques i pràctiques dels ensenyaments que s’imparteixen a la Universitat de València, a fi d’obtenir una completa formació del seu alumnat, adequada a les necessitats socials de cada moment, i col·laborar amb la Universitat de València en la gestió d’activitats relacionades amb la prestació de serveis sociosanitaris” (article 2 dels Estatuts de la Fundació).

Per a executar aquestes finalitats, la Fundació té com a objectius propis:
– Establir, organitzar i gestionar centres de prestació de serveis sociosanitaris en els quals l’alumnat de la Universitat de València puga adquirir l’experiència i coneixements pràctics necessaris i inherents als ensenyaments impartits en la Universitat.
– Establir, organitzar i gestionar centres docents per al desenvolupament de les activitats docents que, previ conveni amb la Universitat de València, es determinen, amb subjecció a la normativa legal vigent.

– Establir, organitzar i gestionar centres de formació per al desenvolupament de les activitats de formació que es determinen, amb subjecció a la normativa legal vigent.
– Establir, organitzar i gestionar activitats de prestació de serveis d’assistència o de suport a les activitats de la Universitat de València.
– Recaptar fons, recorrent fins i tot al finançament extern, per a utilitzar-los en la consecució dels seus objectius.
– proposar ensenyaments o programes d’estudi d’acord amb les necessitats socials.
– organitzar seminaris, cursos o ensenyaments teòric-pràctics en àrees de coneixement relacionades amb l’activitat de la Universitat de València.
– concertar programes de cooperació i convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades per a l’adquisició de l’experiència pràctica de l’alumnat de la Universitat de València.
– contribuir a la difusió de les activitats docents de la Universitat de València i a l’adequada formació el seu alumnat.

(article 2 dels Estatuts de la fundació)