El Patronato de la Fundació Lluís Alcanyís Universitat de València de la Comunitat Valenciana está constituido por:

– Presidenta: Mgfca. Sra. Rectora de la Universitat de València, Dª. Mª Vicenta Mestre
Escrivà.

– Vicepresidenta: Vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística de la Universitat de
València, Dª. Isabel Vázquez Navarro.

– Secretària: Secretària General de la Universitat de València, Dª. Maria Elena Olmos Ortega.

Vocals:

 Gerent de la Universitat de València, D. Juan Vicente Climent Espí.

Degà de la Facultat d’Infermeria i Podologia de la Universitat de València, D. Antoni
Merelles Tormo.

 President del Consell Social de la Universitat de València, D. Manuel Broseta Dupré.

Degà de la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València, D.
Francisco Javier Chorro Gascó.

Vicedegana d’Odontologia de la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de
València, Dª.Mª Yolanda Jiménez Soriano.

Presidenta de l’Ilꞏlustre Colꞏlegi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de València, Dª
Patricia Valls Meyer Thorn Straten.

Director del Departament d’Òptica de la Facultat de Física de la Universitat de
València, D. Alejandro Cerviño Expósito.

Director General de la Fundació i professor del Departament d´Estomatologia de la
Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València, D. Jose Manuel
Almerich Silla.

Directora del Dept. Medicina Preventiva i Salut Pública, CC. Alimentació, Toxicologia i
Medicina Legal de la Universitat de València, Dª. Maria José Ruiz Leal.

President del Colꞏlegi d´Òptics Optometristes de la Comunitat Valenciana, D. Andrés
Gené Sampedro.

Presidenta del Colꞏlegi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de la Comunitat Valenciana,
Dª. Paula Crespo Escobar.

Degana del Colꞏlegi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana, Dª Cristina Peris
Hernández.

Degana de la Facultat de Psicologia de la Universitat de València, Dª Mª Dolores
Sancerni Beitia.

Honorable Sra. Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat
Valenciana, Dª Ana Barceló Chico.

Presidenta del Col.legi de Podòlegs de la Comunitat Valenciana, Dña. Mº Teresa
Garcia Martínez.

Degà del Col.legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana, D.Francisco
J.Santolaya Ochando.